Hồ sơ trọng tài và sự thù ghét pizza đã tạo nên một Casemiro