Real Madrid đã biết thời điểm hợp lý để chia tay các công thần